Privacyverklaring

avg_logo.JPG

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in mijn praktijk een therapietraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

 

AVG in deze praktijk

De therapiepraktijk

In mijn praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, de dossier-verplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan de genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. U als betrokkene U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

 

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

1. Uw persoonsgegevens in mijn administratie

Ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u mij uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom ik deze gegevens bij u opvraag. Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2). Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer (zie punt 8, beveiliging digitale gegevens), die niet op een netwerk is aangesloten.

 

2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier

Ik ben door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens. Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in een beveiligde computer) alsmede de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut.

De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare lade. Na afloop van de behandeling worden deze op een scanner zonder internetverbinding ingescand en in uw digitale dossier bewaard. Deze werkaantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt. Uw dossier kent een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).

Als therapeut val ik onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies bij mij krijgen.

 

3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.

U kunt elke sessie per keer afrekenen. Een betaling met contant geld betekent dat uw naam niet bekend raakt. Desgewenst ontvangt u wel een nota voor uw administratie. Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op de afschriften en on-line bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Mijn boekhouder kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit zou tevens voor de belastingdienst het geval kunnen zijn.

 

4. Uw gegevens op de nota

Van elke sessie ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom ik daarop niet alleen uw naam en adres vermeld, maar ook uw geboortedatum, verzekeringsmaatschappij en uw relatienummer. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar, raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend, nl. de algemene term psychosociale therapie. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend. In het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.

Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en die inhoud dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij. U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te krijgen, of dat u deze in PDF via de mail wilt ontvangen. In het laatste geval kunt u aangeven of dit per gewone mail kan.

 

5. Privacy in de correspondentie

E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kunt u sturen naar: eplotz13@gmail.com. Wanneer u persoonlijke gegevens naar dit standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in uw beveiligde dossier, en uit het mailprogramma (ook online) verwijderd. Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van de praktijk ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.

 

6. Privacy in de wachtkamer

Ik kan niet inschatten of u in de gang of in de wachtkamer iemand tegenkomt die u kent. Mocht u dit uit het oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit bij mij aangeven. Ik zal dan mijn uiterste best doen uw afspraak in te plannen op een tijdstip waarop er geen andere bezoekers in de praktijk zijn. Ik kan daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen.

 

7. Privacy in de spreekkamer.

Als uw therapeut val ik onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Ik zal dit echter in een dergelijke (uitzonderlijke) situatie altijd met u bespreken, met de bedoeling dat u andere intensieve hulp toelaat. Er worden geen geluids- of video-opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt.

 

8. Beveiliging digitale gegevens.

Beveiliging van de website: Ik heb een SSL-certificaat voor de website. De website gebruik ik voor eigen publicaties. Gegevens die ik via de website krijg (contactgegevens) behandel ik met zorg (zie punt 5) . Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnames gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt ingescand en opgeslagen in het cliëntendossier. De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord dat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.

 

Klachtenregeling:

Als NVRG-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de klachtenprocedure vindt u informatie op www.scag.nl onder het kopje 'diensten'.